Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ REGULAMIN STRON NALEŻĄCYCH DO BLUE OWL

I. NINIEJSZY REGULAMIN ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY W OPARCIU O PRZEPISY PRAWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I OKREŚLA ZASADY FUNKCJONOWANIA STRON NALEŻĄCYCH DO BLUE OWL SP. Z O.O., NAZWANYCH DALEJ WITRYNAMI.

Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności witryn jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego strony.

Administratorem witryn jest Blue Owl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wiosennej 19, 60 – 592 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000368409, NIP: 781-185-74-36, Regon: 301579524.
Autorem treści oraz utworów graficznych zawartych na witrynach jest: Blue Owl sp. z o.o. i jej partnerzy biznesowi.
Witryny wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa,w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.
Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez ich pisemnej zgody.
W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Właściciel strony jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich
Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na witrynach internetowych, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody właściciela strony.
Właściciel strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na witrynach.
Witryny internetowe wykorzystują ciasteczka „Cookies”, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy analizie statystyk poszczególnych witryn.
Oferta handlowa przedstawiona na witrynach nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Każda strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez Blue Owl zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.
Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Blue Owl, obejmujące m.in.: takie informacje takie jak: imię
i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e -mail, adres www oraz nazwę firmy, służą tylko do identyfikacji Klienta, nawiązania z nimi kontaktu handlowego, przekazania Klientowi darmowych materiałów przygotowanych przez Blue Owl, przekazania wyceny usług realizowanych przez Blue Owl, prowadzenia negocjacji handlowych z Klientem
i ewentualnie podpisania i realizacji umowy. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, to przekazane przez niego dane osobowe, będą wykorzystywane przez Blue Owl w celach marketingowych własnych produktów i usług lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz dla celów monitorowania ruchu na stronie internetowej Spółki (profilowanie).
Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Blue Owl, będą przetwarzane przez Blue Owl przez czas niezbędny do przekazania Klientom darmowych materiałów czy wyceny usług Blue Owl, przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez rok od dnia otrzymania przez Klienta oferty handlowej Blue Owl), a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Blue Owl sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży.
Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Blue Owl są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Klientów Blue Owl cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Blue Owl na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: j.sledzinski@vblueowl.pl, stosownego oświadczenia, którego przykład przedstawiamy poniżej:
„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Blue Owl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu moich danych osobowych”.
Kategoriami odbiorców, którym dane osobowe Klientów Blue Owl mogą zostać ujawnione przez Blue Owl są: pracownicy, współpracownicy Blue Owl, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Blue Owl w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
Blue Owl sp. z o.o. nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
Blue Owl przetwarza dane osobowe Klientów za pomocą systemów komputerowych
i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Blue Owl przetwarza dane osobowe swoich Klientów poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dno wniesienia sprzeciwu od przetwarzania swoich danych przez Blue Owl. Sprzeciw powinien być wniesiony na adres: j.sledzinski@blueowl.pl.
Gdy osoba, której dane dotyczą uzna, przetwarzanie przez Blue Owl jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Blue Owl ustanowiła Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod numerem telefonu: + 48 602 575 939 i adresem e -mail: j.sledzinski@blueowl.pl.
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Blue Owl bez zbędnej zwłoki
w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu (Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 r. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Blue Owl dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Blue Owl bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH (Blue Owl)

Blue Owl przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega następujących zasad:
Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, wedle której dane są przetwarzane przez Blue Owl zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
Ograniczenie celu przetwarzania danych – dane są zbierane przez Blue Owl w sposób zgodny z celami ich przetwarzania. Dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane przez Blue Owl za niezgodne z pierwotnymi celami.
Minimalizacja ilości przetwarzania danych – Blue Owl przetwarza taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
Prawidłowość przetwarzanych danych – Blue Owl przetwarza tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Blue Owl podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
Ograniczenie czasookresu i celów, dla których dane mogą być przechowywane – Blue Owl przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Blue Owl może przechowywać dane osobowe przez okres dłuższy, o ile będą one przechowywane do celów statystycznych. Blue Owl wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane te dotyczą.
Zapewnienie przetwarzania danych w sposób integralny i poufny – przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Zasada rozliczalności – Blue Owl jest odpowiedzialna za przestrzeganie wszystkich wymienionych w punktach 1 – 6 zasad przetwarzania danych osobowych i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie. Blue Owl wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, a to wedle zasad wymienionych powyżej.

IV. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

W zależności czy Blue Owl zbiera dane od osoby, której dane dotyczą, czy w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych nakłada na Blue Owl osobne wymogi informacyjne.

Obowiązki informacyjne Administratora danych osobowych wspólne zarówno dla sytuacji, gdy dane zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, jak i w sposób pośredni:

Obowiązek podania tożsamości administratora, danych kontaktowych oraz tożsamości i danych kontaktowych przedstawiciela administratora.
Obowiązek podania danych kontaktowych inspektora ochrony danych (jeżeli takowy został ustanowiony).
Obowiązek wskazania celów przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawnej przetwarzania.
Obowiązek podania informacji o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, którym dane będą przekazywane.
Obowiązek informowania o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, gdy takowa sytuacja zachodzi.
Obowiązek wskazania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, wskazanie kryteriów ustalania tego okresu.
Obowiązek podania informacji o uprawnieniach osób, których dane dotyczą
Obowiązek podania informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (podaje się pełną nazwę tego organu oraz jego adres).
Obowiązek informowania osoby, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
Obowiązek poinformowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu
Obowiązek informowania o nowym celu przetwarzania danych, niż ten, który został wskazany w pierwotnej informacji:
Obowiązki informacyjne administratora, gdy dane nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą (tj. w sposób pośredni)
Blue Owl w takim przypadku musi dodatkowo poinformować osobę, której dane dotyczą, o:

kategoriach odnośnych danych osobowych, które są przetwarzane – a więc rodzaju przetwarzanych danych, np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia itp.
źródle pochodzenia danych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.
Zwolnienie administratora, który pozyskał dane w sposób pośredni, z obowiązku informacyjnego
Administrator, który pozyskał dane w sposób pośredni, nie jest obowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego, gdy – i w zakresie, w jakim:

osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;
udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku; w szczególności w przypadku przetwarzania danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych
pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą; lub
dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.

V. OBOWIĄZEK PRZEJRZYSTEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRATORA Z OSOBĄ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ (ART. 12 RODO):

Blue Owl w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka – udziela osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, oraz prowadzi z nią wszelką komunikację na mocy art. 15–22 i 34 RODO. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli Blue Owl ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa w art. 15–21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
Terminy spełnienia obowiązków informacyjnych przez Administratora

W przypadku pozyskania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, wszelkie wskazane wyżej informacje powinny być tej osobie przekazane podczas pozyskiwania danych.
W przypadku, gdy administrator pozyskuje dane w sposób pośredni, spełnia swój obowiązek informacyjny w następujących terminach:
w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;
jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub
jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

VI. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Blue Owl wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są raz na pół roku poddawane przeglądom i uaktualniane. Obowiązkami Blue Owl, jako administratora danych osobowych wynikającymi wprost z RODO są w szczególności:
Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych – Blue Owl, w celu realizacji tego obowiązku, wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by w jak najwyższy sposób chronić prawa osób, których dane dotyczą.
Powierzenie danych do przetwarzania na podstawie pisemnej umowy – Blue Owl korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i Blue Owl, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.
Rejestrowanie czynności przetwarzania. Administrator obowiązany jest do prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Rejestr czynności przetwarzania prowadzony jest przez Blue Owl w formie elektronicznej i jest na bieżąco aktualizowany. Blue Owl udostępnia rejestr na żądanie organu nadzorczego.
Bezpieczeństwo przetwarzania. Blue Owl wdrożyło i stosuje następujące środki techniczne i organizacyjne, aby zminimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych:
pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Blue Owl uwzględnia w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Blue Owl bez zbędnej zwłoki w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Blue Owl dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.
Przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Blue Owl przed rozpoczęciem przetwarzania obowiązany jest dokonać oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.
Przeprowadzanie uprzednich konsultacji. Jeżeli ocena skutków dla ochrony danych, wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby Blue Owl nie zastosowało środków w celu zminimalizowania tego ryzyka, to przed rozpoczęciem przetwarzania Blue Owl będzie konsultowało się w sprawie możliwości i sposobów przetwarzania z organem nadzorczym.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Z założenia wszelkie działania Blue Owl kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do Blue Owl prosimy o skontaktowanie się z Blue Owl w celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofanie zgody poprzez wysłanie stosownego e -maila na adres: j.sledzinski@blueowl.pl.

VIII. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW STRON INTERNETOWYCH NALEŻĄCYCH DO BLUE OWL

Osoba, której dane dotyczą:

jest uprawniona do uzyskania od Blue Owl potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji (Artykuł 15 RODO),
ma prawo żądania od Blue Owl niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe (Artykuł 16 RODO),
ma prawo żądania od Blue Owl niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w wyszczególnionych okolicznościach (Artykuł 17 RODO),
ma prawo żądania od Blue Owl ograniczenia przetwarzania danych w wyszczególnionych przypadkach (Artykuł 18 RODO),
ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Blue Owl, oraz
ma prawo, w wymienionych przypadkach, przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane (Artykuł 20 RODO),
ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych (Artykuł 21 RODO ),
ma prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym profilowaniu (Artykuł 22 RODO).
Administrator danych osobowych umożliwia osobie, której dane dotyczą wymienionych wyżej uprawnień na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych.

IX. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Blue Owl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności i regulaminu poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z Blue Owl pod adresem e -mail: j.sledzinski@blueowl.pl lub pod numerem telefonu: + 48 602 575 939.